Arengukava

“Liikumisharrastuse strateegiline arengukava 2011 – 2014”

Lähtudes põhimõttest kaasata elanikkonda ulatuslikumalt korrapärasesse liikumisharrastusse, koostati Eesti esimene liikumisharrastuse arengukava aastateks 2006-2010.
Sel perioodil hoogustus liikumisalase teabekirjanduse väljaandmine, loodi interneti keskkond www.trimm.ee, toimus kaks üleriiklikku inimeste teadlikkuse tõstmisele suunatud kampaaniat, maakondlike spordiliitude juurde loodi spordiinfokeskused ja toetati liikumisharrastuse ürituste korraldamist. See kõik aitas kaasa liikumisharrastuse hoogustamisele.
Et rõhutada liikumisharrastuse leviku jätkuvat olulisust ning vajadust kaasata üha uusi inimesi liikumisharrastuse juurde, on Kultuuriministeeriumi juhtimisel valminud „Liikumisharrastuse arengukava 2011-2014.” Arengukava on kiidetud heaks kultuuriministri 31.12.2010 käskkirjaga nr 459.