KÜSKi projekt

 

Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühenduste Sihtkapital rahastab Ühenduse Sport Kõigile projekti „Liikumisharrastus elustiiliks“ summas 1431.83 €.
Projekti eesmärgiks on tervisliku eluviisi edendamine Noarootsi (714 elanikku), Taebla (2545 elanikku) ja Vormsi (415 elanikku) valla elanikkonna seas ning suurendada valdade võimekust liikumisharrastuse propageerimisel ja kohaliku elanikkonna sidustamisel.
Projekti abil arendatakse välja teenused, mille kaudu kutsutakse ellu uuenduslikud tegevused - regulaarsed liikumisharrastuse koolituste ja treeningpäevade läbiviimised nii kooliõpilastele kui täiskasvanutele. Toetatakse tali- ja suvemängude korraldamist ning arendatakse mängude ülesehitust ja kava eesmärgiga pakkuda osalemisvõimalust kõigile: lastele, noortele, täiskasvanutele, seenioridele, puuetega inimestele. Tali- ja suvemängud on külade-põhised, mis arendavad kohalikku identiteeti, tugevdavad „meie-tunnet“ ning liidavad kohalikke inimesi. Teenuste käivitamiseks viiakse läbi võimaluste ja vajaduste kaardistus ning koostatakse äriplaan.

Projekti tegevuskava on järgmine:

 

Projekti elluviimise periood 01.03.2012 – 30.06.2012

 

Aeg (kuu, kuupäev)

Tegevus

Tegevuse sisu kirjeldus

Vastutaja

 

Nimetage tegevused nende alguse ajalises järjestuses

Kirjeldage lühidalt ning selgelt, mida iga tegevuse juures tegite. Ürituse puhul lisada: kus toimus, kui palju osalejaid, mis on tulemuseks, kuidas dokumenteeriti jmt.  

Lisage link, kui tegevuste/tulemuste kohta on täiendavat materjali veebikeskkonnas (nt kodulehel).

 

 9.03.2012

Koosolek 

Koosolek Vormsi ja Taebla valla esindajatega. Tutvustati projekti olemust ja lepiti kokku edasises tegevuskavas. Saadi tagasisidet valdadelt koolituste ja mängude kava osas. Koosolek toimus Vormsil ja osales 10 isikut. Koosolekust valmis MEMO.

 P. Lusmägi

 15.03.2012

Koosolek 

 Ühenduse Sport Kõigile juhatuse koosolekul arutati projekti ajakava ning koolituste  ja mängude sisulist ülesehitust. Kohtumine toimus Tallinnas ja osales 10 isikut. Koosolekust valmis protokoll.

 P. Lusmägi

 20.04.2012

Koosolek 

Koosolek Noarootsi, Vormsi ja Taebla valla esindajatega. Lepiti kokku projekti orienteeruvas rahalises ja sisulises mahus ning selles, et 15. maiks peavad kõigis omavalitsustes toimuma koosolekud, mille tulemusena tehakse valik koolituste ja alade osas. Koosolekul osales 9 isikut ja see toimus Haapsalus. Koosolekust valmis MEMO.

 P. Lusmägi

 27.04.2012

 Seminar

 Lääne maakonna arenguseminar, mille raames projektijuht Peeter Lusmägi esines ettekandega „Sport ja kohalikud omavalitsused“. Ettekandes keskenduti eraldi käesolevale KÜSKi projektile. http://www.laanesport.ee/uudised-mainmenu-132/14-uudised/1312-laeaene-maakonna-spordi-arenguseminar

Seminarist on olemas fotod.

 Ü. Lass, P. Lusmägi

02.05.2012

Koosolek

Noarootsi valla koosolek, kus fikseeriti koolituste nimekiri.

S. Schönberg, A. Kapp

14.05.2012

Koosolek

Taebla valla koosolek, kus fikseeriti koolituste ja spordiinventari nimekiri.

Ü. Erman, U. Naudre

17.05.2012

Koosolek

Noarootsi valla koosolek, kus fikseeriti spordiinventari nimekiri.

T. Tulvik, A. Hirmo

01.06.2012

Üldkoosolek

Ühenduse Sport Kõigile üldkoosolek, kus president Gunnar Kraft tutvustas projekti sisu.

P. Lusmägi

27.06.2012

Koosolek

Vormsi valla koosolek, kus fikseeriti koolituste ja spordiinventari nimekiri.

U. Pau, K. Veisson

Juuni-juuli 2012

 

Äriplaani koostamine

P. Lusmägi

 06.07.2012

Koosolek 

 Koosolek Noarootsi, Vormsi ja Taebla valla esindajatega. Kinnitati koolituste ja inventari nimekiri.

P. Lusmägi 

 


KÜSK Šveitsi VÜF
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital